စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်နည်းဥပဒေ

စကောကရင်


တီးတိန် ဇိုမီး


မွန်


ရှမ်း


စကောကရင်


ရှမ်း