စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည် နည်းဥပဒေ

စကောကရင်


တီးတိန်း ဇိုမီး


မွန်


ရှမ်း


စကောကရင်


ရှမ်း