Department of Ethnic Literature and Culture
စဉ် အမည် ဖုန်းနံပါတ်
1 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် -
2 ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် -
3 စာပေနှင့်ဘာသာစကားဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၄
4 ရိုးရာဓလေ့နှင့်အမွေအနှစ်ဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၃
5 တိုင်းရင်းသားလူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၅
6 စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၆ , ၀၆၇-၃၄၀၉၃၁၇
7 ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၂၆၉၆
8 ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၂၂၄၂၀၅
9 ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၂၇၆၆
10 ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၂၂၆၆
11 စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀၇၁-၂၆၃၄၂
12 တနင်္သာရီတိုင်း ၀၅၉-၂၀၂၁၆၅၅
13 ပဲခူးတိုင်း ၀၅၂-၂၂၀၁၇၇၃
14 မကွေးတိုင်း ၀၆၃-၂၀၂၈၇၉၈
15 မန္တလေးတိုင်း ၀၂-၂၈၄၈၁၅၂
16 မွန်ပြည်နယ် ၀၉-၅၀၈၇၆၄၃
17 ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၀၂၄၅၅၂
18 ရန်ကုန်တိုင်း ၀၁-၅၂၄၄၈၆
19 ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၁၂၅၇၈၀
20 ဧရာဝတီတိုင်း ၀၄၂-၂၉၂၇၆
21 ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာ(ရန်ကုန်) ၀၁-၉၅၄၇၀၅၅